Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Càncer de Pulmó

Objectius
 • Epidemiologia i diagnòstic del càncer de pulmó
 • Biologia molecular bàsica del càncer de pulmó
Projectes en curs
 • Utilitat de la PET-TC integrada en el càncer de pulmó
 • Determinació de miRNAs en biòpsies bronquials del càncer de pulmó
 • Rendibilitat de la utilització de biomarcadors en el càncer de pulmó
Fites assolides
 • Utilitat de la USE-PAAF en el diagnòstic d'adenopaties mediastíniques
 • Comparació de miRNAs d'embrions humans i càncer de pulmó
 • Epidemiologia de la infecció respiratòria en el càncer de pulmó
Reptes de futur
 • Determinació de miRNAs en sang perifèrica
 • Utilització dels nivells de miRNAs com a biomarcadors de progressió de malaltia
 • Utilització dels nivells de miRNAs com a potencial objectiu terapèutic

Publicacions destacades

 • microRNAs expressed during lung cancer development are expressed in human pseudoglandular lung embryogenesis

  Navarro A, Marrades RM, Viñolas N, Quera A, Agustí C, Huerta A, Ramirez J, Torres A, Monzo M

  Oncology 2008 (en premsa)

  Més informació

 • Punción transbronquial aspirativa en el estudio de las adenopatías mediastínicas: rentabilidad y coste-beneficio

  Martinez-Olondris P, Molina M, Xaubet A, Marrades RM, Luburich P, Ramirez J, Torres A, Agusti C

  Arch de Bronconeumol 2008;44:290-4

  Més informació

 • Transesophageal Ultrason-guided fine needle aspiration improves mediastinal staging in patients with Non Small-Cell Lung Cancer and normal mediastinum on computed tomography

  Fernández-Esparrach G, Ginès A, Belda J, Pellisé M, Solé M, Marrades R, Sendino O, Colomo L, Mata A, Llach J, Bordas JM, Castells A

  Lung Cancer. 2006 Oct;54(1):35-40

  Més informació